Process box

... spracováva sa ...

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR

Podpora vedy, výskumu, vývoja, inovácií a vzdelávania

Vážený kolega/ Vážená kolegyňa,


Chceme Vás požiadať o súčinnosť pri realizácii prieskumu verejnej mienky zameraného na získanie informácií o mediálnych návykoch vybraných skupín obyvateľstva SR. Prieskum v nadchádzajúcich dňoch bude pre CVTI SR realizovať vysúťažené call centrum telefonickým dopytovaním na obyvateľstvo SR a prostredníctvom online dotazníka na vedecko – výskumných pracovníkov.


Vedecko - výskumný pracovníci sú špecifickou kategóriou obyvateľstva, ktorej postoje budeme zisťovať samostatne. Z hľadiska stratégie, ktorú prieskumom sledujeme potrebujeme mať zastúpenú aj túto skupinu v rámci našej skúmanej vzorky. Dovoľujeme si Vás, preto poprosiť o vyplnenie tohto online dotazníka.


Ďakujeme

O1 Do ktorej vekovej skupiny sa zaraďujete?

O2 Pohlavie

O3 V ktorom kraji bývate?

O4 Aké máte najvyššie ukončené vzdelanie?

O5 Ktorý typ média je podľa Vás najvýhodnejší pri získavaní informácií o aktuálnom dianí vo svete vedy a techniky alebo ako výchovno-vzdelávací prostriedok? Môžete uviesť dve odpovede

O6 Môžete povedať prosím názov média, ktoré máte na mysli?

O7 Ktoré typy relácií sú podľa Vás najvhodnejšie na prezentáciu vedecko-výskumných tém?

O8 Ktorá oblasť technologických a vedeckých inovácií vás najviac zaujíma? Prosím uviesť maximálne 2 možnosti

O9 Odkiaľ čerpáte aktuality o možnostiach ochrany a komercializácie duševného vlastníctva na Slovensku a vo svete? Môžete uviesť viaceré odpovede.

O10 Poznáte magazín o vede a technike Quark?

O11 Ohodnoťte prosím jeho úroveň ako v škole od 1 po 5

O12 Vo všeobecnosti, ktorú verziu časopisov uprednostňujete?